Grape Town Hotel

Ilość osób

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) - zwane dalej RODO oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest OCX Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zimna 1, 65-001 Zielona Góra, KRS 0000451975, NIP 9291854437, REGON 081114605.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Rafała Wielgusa, z którym można się kontaktować pod adresem iod@bhpex.pl lub klikając w link Inspektor Ochrony Danych
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b i c.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych,których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi świadczonej przez nasz Hotel, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w określonych przepisach w sprawie obiektów hotelarskich i o turystyce.
 7. Dane osobowe jakie przetwarzamy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a, b, c.:
  • Imię i Nazwisko;
  • Adres;
  • Numer telefonu;
  • Adres e-mail;
  • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
  • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
  • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
  • Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
  • Informacje dotyczące narodowości;
  • Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
  • Dane wykorzystywane w programach lojalnościowych naszego hotelu.
  • Numer rezerwacji.
  • Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
  • Adres IP komputera korzystającego z hotelowej sieci Internet.
 8. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
  • otrzymania kopii danych
  • przenoszenia danych osobowych.
 11. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.